Cosmicus en Wereldburgerschap, mission statement

Cosmicus en Wereldburgerschap

Doelstellingen

  1. Cosmicus wil wereldburgerschapsvorming structureel integreren in het onderwijs. Onderwijs in wereldburgerschap moet net zo belangrijk worden als onderwijs in taal en rekenen. Daartoe zijn en worden leerprogramma’s ontwikkeld en Cosmicus begeleidt ook scholen daarin.
  2. Cosmicus wil allerlei organisaties die zich richten op het bevorderen van wereldburgerschap samenbrengen in een netwerk, de “Coalitie Wereldburgerschap” en een jaarlijkse ontmoeting organiseren in de vorm van een conferentie om de nieuwste inzichten uit de wetenschap en uit de ervaring van scholen met elkaar te delen.

Visie

De wereld om ons heen is diverser dan ooit tevoren. Mensen en culturen komen vaker en intensiever met elkaar in contact dan voorheen. Steeds luider klinkt de roep om oplossingen voor wereldwijde problemen, want de ongelijkheid groeit, de aarde warmt op en klimaatrampen bedreigen de hele mensheid, de oorlogen duren voort, velen leven onder de armoedegrens. Onontkoombaar is de vraag hoe jonge generaties zich ontwikkelen tot wereldburgers, opdat zij oog krijgen voor de nieuwe realiteiten en antwoorden kunnen vinden op globale en lokale vraagstukken, onder het motto “verbeter de wereld, begin bij de opvoeding” (Micha de Winter)

–Hoe leren zij waarden als respect voor anderen, empathie, betrokkenheid en sociale cohesie te verinnelijken

–Hoe leren zij vrij en kritisch te denken en om te gaan met verschillen, tegenstellingen en conflicten anders dan met afwijzing, dreiging en geweld

–Hoe leren zij balanceren tussen eigenbelang en gemeenschappelijk belang, tussen het denken over maatregelen voor de korte termijn en een strategie voor de lange termijn?

–Hoe leren zij te bouwen aan een betere wereld, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en zich verantwoordelijk voelen en betonen voor het leefklimaat onze deze aarde?

Het gaat om universele waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid, een streven naar een wereld die rechtvaardiger, vreedzamer, inclusiever, veiliger en duurzamer is. Deze waarden zijn gevat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (URVM) waarvan in 2023 het 75-jarig jubileum wordt gevierd.

Een belangrijke stap in die richting is de nieuwe wet Burgerschapsonderwijs. Deze wet verplicht scholen kennis over en respect voor de democratische rechtsstaat aan de leerlingen bij te brengen. Bij het realiseren van deze verplichting en de verbreding ervan naar wereldburgerschap hebben we elkaar nodig. Daarom heeft Cosmicus het initiatief genomen tot de vorming van de “Alliantie Wereldburgerschap”.

Tot nu toe vindt samenwerking plaats met Nuffic, UNESCO, Oxfam-Novib, SamSam, Marnix Academie Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en De Academische PABO.

Wat doet de Alliantie Wereldburgerschap?

  • Wij richten een leernetwerk en een online platform op voor de uitwisseling van kennis en expertise.
  • Wij organiseren elk jaar een conferentie aandacht te vestigen op de bevordering van wereldburgerschap in het onderwijs en in de samenleving.
  • Wij komen minimaal eenmaal per jaar bijeen om de koers en de voortgang te bespreken.

Tot slot

Floor Wibaut:

Er is maar één land, de aarde

Er is maar één volk, de mensheid

Er is maar één geloof, de liefde

John Zant, 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *