Nationalisme en Algemeen Belang

Nationalisme en Algemeen Belang

Egocentrisme en Algemeen Belang

Van egocentrisme wordt gesproken als iemand zijn eigen visie en belangen centraal stelt. Dat gaat vaak samen met een verminderd vermogen zich te verplaatsen in de standpunten en gevoelens van anderen – een gebrek aan empathie. Als iedereen op de wereld zich louter egocentrisch zou gedragen, zou er geen liefde, vriendschap of samenwerking kunnen bestaan. Met louter egocentrisme doet een mens zichzelf tekort, want juist in liefde, vriendschap en samenwerking vindt een mens meerwaarde in zijn eigen leven. Rekening houden met anderen, juist vanwege liefde, vriendschap en samenwerking, zou men in die zin een vorm van eigen belang kunnen noemen. Er is niets mis met het goed zorgen voor jezelf en je dierbaren. Maar een relatie kan alleen goed functioneren als er sprake is van geven en nemen. Het is noodzakelijk rekening te houden met de standpunten en gevoelens van de anderen.

“Nationalisme en Algemeen Belang” verder lezen

Partij van Wereldburgers

Wat vindt u van het idee in Nederland de Partij van Wereldburgers op te richten? Juist nu, in een tijd waarin korte termijn beleid en een eigen-volk-eerst mentaliteit overheersen, is een tegenwicht meer dan nodig. De linkse partijen moeten veel water in de wijn doen als ze willen deelnemen aan een regering. Groen Links had relatief veel aanhang tot de fractie met het oog op mogelijke regeringsdeelname het nodig vond de politiemissie naar Kunduz te steunen. Het resultaat was leegloop van de partij en veel teleurgestelde linkse kiezers, die niet op de SP willen stemmen, omdat de SP toch te eng nationalistisch is georiënteerd, en niet op de PvdA, omdat die partij ter wille van regeringsdeelname het principiële voor het pragmatische heeft ingewisseld. Het zijn juist ideeënpartijen zoals bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren, die geen enkele ambitie hebben om in de regering te komen, maar wel zeer succesvol zijn in het via moties in de Kamer aanvaard krijgen van hun ideeën. Bovendien is de invloed op de richting van de aandacht van de kiezers heel groot, ook al stemmen de kiezers niet op die partij. Het doel van de Partij van Wereldburgers zou m.i. in eerste instantie zijn het weer op de agenda plaatsen van internationale vraagstukken en het belang daarvan voor ieder persoonlijk. Daarom denk ik dat een kleine Partij van Wereldburgers, die niet per se regeringsdeelname nastreeft, toch van grote betekenis kan zijn voor een mentaliteitsverandering bij de kiezers, ook de kiezers die niet daadwerkelijk op de Partij van Wereldburgers stemmen en toch in hun manier van denken worden beïnvloed. Misschien is het tij momenteel gunstig, omdat de recessie voorbij lijkt en mensen weer wat meer hun aandacht op zaken van breder belang dan op eigen “financiële overleving” kunnen richten. Zou u zelf een rol willen spelen in de oprichting van de Partij van Wereldburgers? Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,
John Zant

REACTIES:

Geachte heer Zant,

ik ben het niet oneens met uw overwegingen en sluit ook niet uit dat zo’n partij tot de TK zou kunnen doordringen, maar de ervaringen tijdens de laatste paar verkiezingen hebben wel getoond hoe moeilijk het is om met een idealistisch program in te breken in het vooral op belangen gebaseerde politieke bestel. Ik wil u ook niet ontmoedigen; er is zeker nieuwe energie nodig om ons land verder te helpen en als u die hebt en in een nieuwe politieke beweging wil steken, wat mij betreft zeer welkom.

Met vriendelijke groet,
Herman Wijffels

Geachte heer Zant,

Dank voor uw email. Ik begrijp uw suggestie. Het wereldburgerschap komt er tegenwoordig bekaaid af inde Nederlandse politiek. Maar ik ben geen voorstander van het oprichten van een nieuwe partij. Dat heb ik ook eerder geschreven, in mijn afscheidsbrief aan de PvdA, midden vorig jaar. Ik ben momenteel betrokken bij het opzetten van discussies over de sociaal democratie, mede gericht op beïnvloeding van de koers van de PvdA. Ik acht dat in het Nederlandse politieke bestel zinvoller dan wederom een nieuwe partij op te richten. Op Europees niveau ligt dit wat anders. Het is, zo kort dag voor de verkiezingen van een nieuw Europees parlement, te laat om een nieuw initiatief te nemen. Na die verkiezingen zou het aanbeveling verdienen om een Europees wereldburger initiatief te overwegen. Ik weet dat sommigen in die richting denken.

Met vriendelijke groet,
Jan Pronk

Zeer geachte heer Zant,

Uw voorstel voor een Partij van Wereldburgers spreekt mij aan, maar ik denk dat de snelste weg naar realisering van de doelstelling is om via D66, Groen Links of andere partijen te werken, omdat deze openstaan voor dit gedachtegoed. Zelf ben ik zeer te spreken over de forse steun in D66 voor actieve internationale samenwerking. Het kost veel tijd om een nieuwe partij op te richten. Bovendien ben ik al van partij gewisseld; dat moet ik niet herhalen zolang ik veel ruimte vind in D66 bij geestverwanten. Maar ik kom graag op uw gedachte en de bijlage terug op een rustiger moment.